Raideliikenteen sääntely

 

Raideliikenne on monin tavoin säänneltyä Suomessa. Vastuuhierakia on ylhäältä alaspäin seuraavanlainen:

Poliittiset päätöksentekotasot

Euroopan unioni

Euroopan unioni sovittaa jäsenmaiden liikennepolitiikkoja yhteen

 • Eu:n liikenneohjelmat
  • Määrittävät Euroopan unioni -tason liikennepolitiikan linjaukset
 • Eu on hyväksynyt 4 Rautatiepakettia, joista viimeisin on parhaillaan toimeenpantavana. Pyrkimyksenä on luoda Eu:n alueelle yhteinäinen rautatiemarkkina sekä matkustaja- että tavaraliikenteelle. 

Neljäs Rautatiepaketti 
Liikenteen valkoinen kirja

Euroopan Rautatievirasto

Euroopan rautatievirasto (ERA) vauhdittaa Euroopan yhteisen  rautatiejärjestelmän syntymistä. Sillä tavoitellaan junien turvallisuuden paranemista ja pysähtymätöntä kansainvälistä liikennettä.
Euroopan rautatievirasto käynnisti toimintansa vuonna 2006.
Viraston päämaja on Valenciennesissa ja kansainvälisten kokousten järjestämiseen tarkoitetut tilat Lillessä Ranskassa.

http://europa.eu/about-eu/agencies/regulatory_agencies_bodies/policy_agencies/era/index_fi.htm

 

Eduskunta

Valtioneuvoston liikennepoliittinen selonteko Eduskunnalle

Liikennepoliittisella selonteolla linjataan yli vaalikauden ulottuvat strategiset tavoitteet tulevien hankekokonaisuuksien pohjaksi ja valtakunnan keskeisten liikenneverkkojen kehittämiseksi.
Eduskunnassa liikenneasioita käsittelevät Liikenne- ja viestintävaliokunta ja Valtiovarainvaliokunnan liikennejaosto.

https://www.eduskunta.fi/FI/lakiensaataminen/valiokunnat/liikenne-ja-viestintavaliokunta/Sivut/default.aspx
https://www.eduskunta.fi/FI/lakiensaataminen/valiokunnat/valtiovarainvaliokunta/Liikennejaosto/Sivut/default.aspx

Eduskunnassa liikennpolitiikkaa käsittelevät Liikenne- ja viestintävaliokunta, Valtiovarainvaliokunnan liikennejaos. Lisäksi VR:llä on hallintoneuvosto, jonka jäseniä ovat kansanedustajat. 

 

Valtioneuvosto

Hallitusohjelma

 • Hallitusohjelma määrittelee hallituskauden aikana tehtäviä liikenneratkaisuja ja niiden rahoitusta

http://valtioneuvosto.fi/sipilan-hallitus/hallitusohjelma

 

Liikenne- ja viestintäministeriö

Liikennevirasto

 • Vastaa Suomen teistä, rautateistä ja vesiväylistä sekä liikennejärjestelmän kokonaisvaltaisesta kehittämisestä.
 • Liikenneviraston tavoitteena on turvata jokaisen kansalaisen turvallinen ja helppo liikkuminen sekä Suomen elinkeinoelämän toimivuuden ja kilpailukyvyn varmistaminen. Joukkoliikennettä pyritään kehittämään niin, että se olisi liikkumisen ykkösvaihtoehto suurimmissa kaupungeissa ja kaukoliikenteessä.

http://www.liikennevirasto.fi

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi

 • Trafin tehtävänä on vastata liikenteen sääntely- ja valvontatehtävistä, kehittää liikenteen turvallisuutta sekä vähentää sen ympäristöhaittoja.

http://www.trafi.fi

 

Helsingin seudun liikenne HSL

Helsingin seudun liikenne (HSL) on kuntayhtymä, jonka jäseniä ovat Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen, Kerava, Kirkkonummi ja Sipoo. HSL aloitti toimintansa vuonna 2010.

HSL:n järjestämässä liikenteessä tehdään vuosittain noin 353 miljoonaa matkaa. Toimintatulot ovat liki 600 milj. euroa vuodessa, joista lipputulojen osuus on noin 285 miljoonaa. Kuntayhtymässä on 400 työntekijää.

HSL:n toimintaa johtaa jäsenkuntien luottamusmiehistä koottu 14 henkinen hallitus. 

https://www.hsl.fi

 

Helsingin kaupungin liikennelaitos HKL

Helsingin kaupungin liikennelaitos HKL on osa Helsingin kaupungin liikelaitos. Sen ylin päättävä elin on luottamusmiehistä koostuva johtokunta, jonka päätösasiat valmistellaan HKL:ssa.

Johtokunnan hyväksymisen jälkeen merkittävimmä asiat viedään kaupunginhallituksen käsittelyyn ja kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. 

http://www.hel.fi/www/hkl/fi

 

Joukkoliikenteen järjestäjäorganisaatiot

Helsingin Seudun Liikenne HSL

 • HSL on kuntayhtymä, joka vastaa joukkoliikenteen suunnittelusta ja järjestämisestä pääkaupunkiseudulla.
 • Ajaa osaa paikallisjunaliikenteestä, osan tuottaa VR.

https://www.hsl.fi

Tampereen Joukkoliikenne

 • Selvittää raitiotien rakentamista. 

http://joukkoliikenne.tampere.fi

Föli – Turun seudun Joukkoliikenne

 • Turun kaupunki selvittää raitiotien rakentamista 

http://www.foli.fi

 

Operaattorit

 • Operaattorit suorittavat raideliikennettä. Tällä hetkellä Suomessa on junapuolella henkilöliikenneoperaattorina VR ja tavaraliikennepuolella VR ja Fennia Rail
 •  Kaupunkiraideliikenteessä on operaattorina Helsingin kaupungin joukkoliikenneoperaattori HKL

www.vr.fi
www.fenniarail.fi
www.hkl.fi
Ratarahti Oy

 

Turvallisuus

Onnettomuustutkintakeskus OTKES

 • Selvittää onnettomuuksien ja vaaratilanteisiin liittyvien tapahtumien kulku, syyt ja seuraukset sekä tehdyt pelastustoimet.

http://www.turvallisuustutkinta.fi/fi/index/otkes.html

 

Raideliikennettä säätelevät lait ja säännökset

Rautatiejärjestelmän yleiset säännökset

Rautatielaki

Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta

Valtioneuvoston asetus rautatieliikenteen aikataulukaudesta ja ratakapasiteetin jakamisesta

Valtioneuvoston asetus rautatieliikenteen harjoittajille tarjottavista palveluista

Ratalaki

Rautatiekuljetuslaki

Raideliikennevastuulaki

Kelpoisuussäädökset

Laki rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuustehtävistä

Valtioneuvoston asetus rautateiden liikenneturvallisuuskoulutusta antavia oppilaitoksia koskevista vaatimuksista sekä eräistä kelpoisuuksista ja luetteloinneista

Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuustehtäviä hoitavilta vaadittavasta kielitaidosta

Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän kelpoisuusrekisteriin ja lisätodistusrekisteriin tallennettavista tiedoista

Valtioneuvoston asetus rautatiealan työterveydenhuollon asiantuntijoiden pätevyydestä ja täydennyskoulutuksesta

Turvallisuustutkinta

Turvallisuustutkintalaki

Lisäksi turvallisuustutkinnasta säädetään rautatielaissa sekä rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta annetussa valtioneuvoston asetuksessa

Vaarallisten aineiden kuljetus

Laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta 

Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä

Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden maakuljetusten turvallisuusneuvonantajasta

Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetukseen tarkoitettujen pakkausten, säiliöiden ja irtotavarakonttien vaatimustenmukaisuuden osoittamisesta ja tähän liittyviä tehtäviä suorittavista tarkastuslaitoksista

Kaupunkiraideliikenne

Laki kaupunkiraideliikenteestä

Sivu päivitetty: 24.1.2018