Kannattavuuslaskelmat

Liikennevirasto on julkaissut ohjeistuksen ratahankkeiden arvioinnista ( 15/2013).1 

Ratalain (2007/110) mukaan radan yleissuunnitelmassa on esitettävä selvitys rautatien rakentamisen tai rataverkon kehittämisen tarpeellisuudesta sekä tutkituista vaihtoehdoista, radan liikenteelliset ja tekniset perusratkaisut,  rautatiealueen likimääräinen sijainti sekä rautatiealueen ja rautatieliikenteen arvioidut vaikutukset, kuten vaikutukset tie- ja liikenneoloihin, liikenneturvallisuuteen, maankäyttöön, kiinteistörakenteeseen ja ympäristöön sekä ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen.  Ratalain mukaan myös ratasuunnitelmaan on liitettävä arviot rautatien vaikutuksista. 2

Kannattavuuslaskelma ja laskenta-arvot ovat laskettavissa Liikenneviraston liikenneväylien hankearvointiohjeen mukaisesti:

  • investointikustannus eritellään teknistaloudellisen pitoajan mukaan, ja jäännösarvo määritetään hankkeen osien pitoaikojen mukaisesti (ilman 25 % kattoa)
  • suunnittelukustannukset arvioidaan ja otetaan huomioon
  • investointikustannuksissa käytetään samaa hintatasoa kuin yksikköarvoissa
  • rakentamisen aikaiset vaikutukset arvioidaan ja otetaan huomioon arvioinnissa
  • aika-, onnettomuus-, päästö- ja melukustannusten yksikköhintaa kasvatetaan laskenta-aikana 1,5 % vuodessa perusvuoden hintatasosta
  • diskonttokorko on 4 % (aiemmin 5 %)
  • rahamääräisten käyttäjähyötyjen (ajoneuvokustannukset, kuljetus- ja matkakustannukset) arvottamisessa käytetään verot ja maksut sisältäviä hintoja, ja käyttäjähyötyjen muutoksiin sisältyvät vero- ja maksutulojen muutos otetaan huomioon. 3

”Yleissuunnittelussa verrattavia (linjaus)vaihtoehtojen vertailuun tarvitaan sekä vaikuttavuuden arviointia että kannattavuuslaskelmaa. Vaikuttavuuden arvioinnin merkitys korostuu vaihtoehtojen vertailussa. Vaihtoehtojen toteutettavuuden eroja tulee myös arvioida.” 4

”Hankearvioinnissa on pyrittävä aina ensisijaisesti “kannattavuuslaskelmaan” eli esit­tämään vaikutukset numeerisina arvoina ja lopuksi tiivistämään hankkeen kannattavuus yhteen numeroarvoon, hyöty-kustannussuhteeseen.” 5

1 Ratahankkeiden arviointiohje, s.3. Liikenneviraston ohjeista 15/2013.
2 Ratahankkeiden arviointiohje, s.10. Liikenneviraston ohjeita 15/2013.
3 Liikenneväylien hankearvoinnin yleisohje, s.7. Liikenneviraston ohjeita 14/2011.
4 Liikenneväylien hankearvioinnin yleisohje, s.10. Liikenneviraston ohjeita 14/2011.
5 Uimonen, Sakari, ’Ratainvestointien hankearvioinnin arviointia’, s.18. Suomen rautateiden kehitys. Raportti 22. Palkansaajien tutkimuslaitos, 2011.

Sivu päivitetty: 24.1.2018